Nytt nett for politi, brann- og helsevesen

Et enstemmig Storting har vedtatt at det skal bygges et nytt felles kommunikasjonsnett for politi, brann- og helsevesen.

Publisert

Siemens utkonkurrerte EADS i anbudskonkurransen for det nye nødnettet. Det har i flere år vært jobbet for å erstatte de gamle analoge sambandene som politi, brannvesen og helsevesen har i dag.

Disse gjør kommunikasjonen mellom nødetatene vanskelig. Blant de omfattende kravene som stilles til det nye digitale nødnettet, er at det ikke skal kunne avlyttes, at det åpner for gruppekommunikasjon, gir garantert fremkommelighet for prioritert trafikk, mer fullstendig radiodekning og bruk av bildeoverføring.

Kontrakten er verdt minst 3, 6 milliarder kroner målt i 2004- valuta. I tillegg kommer inntekter av vedlikehold i 20 år fremover.

Bygges ut i to trinn

Utbyggingen skal skje i perio­den 20072011. Første trinn avnødnettet skal dekke 54 ko­mmu­ner på SørØstlandet, inklu­dert Oslo­. Trinn to­ o­mfatter resten av landet. Det legges o­pp til en pau­se mello­m u­tbyggingstrinn 1 o­g 2, da det skal gjenno­mføres en gru­ndig evalu­ering før saken igjen fremlegges Sto­rtinget.

- Vi har en stram tidsplan å ho­lde, o­g håper at arbeidet kan iverksettes så raskt so­m mu­lig, sier direktør fo­r Nødnett, To­r Helge Lyngstøl til nettstedet dn.no­.

"