En Nokas-vekter er dømt for vold etter å ha spent bein på en gutt samtidig som sistnevnte ble dyttet i ryggen. - Unødig makbruk og stort skadepotensial, slår tingretten fast (illustrasjonsfoto: Even Rise)
En Nokas-vekter er dømt for vold etter å ha spent bein på en gutt samtidig som sistnevnte ble dyttet i ryggen. - Unødig makbruk og stort skadepotensial, slår tingretten fast (illustrasjonsfoto: Even Rise)

Vekter dømt til fengsel. Tingretten: – Et klart eksempel på maktmisbruk

En vekter er dømt til betinget fengsel i 21 dager og må betale 12.000 kroner i bot for voldsutøvelse på jobb. Tingretten utelukker at han var, eller oppfattet å være i en nødvergesituasjon – og har utmålt en straff betydelig strengere enn påtalemyndigheten påsto.

Publisert

– Et klart eksempel på maktmisbruk. Det må stilles krav til en vekter om at han klarer å beherske sitt sinne i en slik situasjon, slår Oslo tingrett fast i en dom som ble meddelt vekteren i formiddag.

Retten, ledet av dommerfullmektig Ingvild Hachvaag Andersen, har funnet det bevist at vekteren – med ikke uvesentlig kraft – spente bein på en gutt samtidig som han dyttet vedkommende i ryggen. Resultatet var at gutten umiddelbart, med et ikke uvesentlig skadepotensial, falt fremover i gulvet.

Dersom vekteren holder seg på rett side av loven de to kommende år, slipper han å sone fengselsstraffen.

Denne dommen kommer mindre enn fire måneder etter at Oslo tingrett kritiserte Nokas-vekternes «uhjemlede voldsbruk» på Oslo sentralstasjon: – Overvåkingsbilder viser at tiltalte blant annet blir slått med cirka ti slag av to vektere, slo tingretten fast.

Det var tidlig på kvelden nyttårsaften at en liten ungdomsgjeng ankom Oslo Sentralstasjon. Vektere fra Nokas ble oppmerksomme på at flere av dem røyket på vei opp fra T-banestasjonen til hallen på jernbanestasjonen.

Dette gjorde at flere vektere tok kontakt for å be guttene om å rette seg etter røykeforbudet, noe som raskt endte med bortvisning for to av guttene. Årsaken var blant annet at de nektet å stumpe røyken, samt at de oppførte seg ufint:

– De var beruset og fremsatte ukvemsord som «morrapulere», «kukksugere» og «jævla vektere», påpekes det i dommen.

En av vekterne er den nå domfelte mannen. Han erkjenner at han brukte mer makt enn nødvendig, men oppfattet truslene som reelle og følte seg redd. I tillegg til ukvemsordene som er gjentatt i dommen, sier vekteren at det ble truet med vold, og at han kunne «vente seg mer» utenfor når han ble ferdig på jobb.

Vekterens forsvarer, advokatfullmektig Julie Rønningsdalen Schaanning – som møtte i retten for advokat Svein Holden – påsto i sin prosedyre at vekteren handlet i nødverge.

– Forsvareren har vist til at vekteren har forklart at han ble utsatt for alvorlige og reelle trusler fra fornærmede, og at han var redd. I tillegg vises det til at fornærmede romsterte med en hånd i lommen, og at tiltalte oppfattet dette som om fornærmede var i ferd med å hente ut noe han kunne skade vekteren med. Etter bevisførselen utelukker retten vekterens forklaring på dette punkt, og finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte verken var, eller oppfattet at han var, i en nødvergesituasjon da volden fant sted, heter det i dommen.

Videoopptak av voldshendelsen, som er filmet fra to vinkler, ble avspilt for retten. Tingretten slår fast at det ikke vises noe på opptakene som indikerer at fornærmede romsterte i lommene slik vekteren har forklart. Det poengteres også at videoene helt klart viser at vekteren ikke ble utsatt for noe angrep.

– Det var også en annen vekter i umiddelbar nærhet av tiltalte, og retten finner det ut fra videoen ikke tvilsomt at begge hadde situasjonen under kontroll. Volden fremstår som helt unødvendig, og er slik retten ser det et klart eksempel på maktmisbruk. Det bemerkes at tiltalte også selv har erkjent at han brukte mer makt enn nødvendig. Forsvareren kan etter dette ikke få medhold i sin anførsel om at vekteren skal frifinnes på bakgrunn av nødverge, heter det i dommen.

I dommen legges det til grunn at fornærmede fremsatte «særlig provoserende ytringer» mot vekteren.

– Retten er imidlertid av den klare oppfatning at vekterens reaksjon var for kraftig til at provokasjonene i dette tilfellet kan føre til frifinnelse. Det må etter rettens syn kunne forventes at en vekter mestrer å gjennomføre sine arbeidsoppgaver uten å påføre vold av denne karakter – med et ikke uvesentlig skadepotensial – mot en gutt som er vesentlig mindre enn ham selv i kroppsbygning. Retten ser at situasjonen med de to guttene kan ha vært krevende for tiltalte og hans kollegaer, men mener likevel at det må stilles krav til en vekter om at han klarer å beherske sitt sinne i en slik situasjon. Det bemerkes også at rettspraksis viser at det stilles særlig strenge krav til dørvakter og politifolk ved denne vurderingen, og retten mener det samme må gjelde for en vekter på Oslo sentralstasjon, heter det i dommen.

Grunnen til at voldssaken havnet i Oslo tingrett, er at vekteren ikke vedtok forelegget han i utgangpunktet ble ilagt. Dette var på 12.000 kroner, det samme beløpet som påtalemyndigheten påsto i sin prosedyre under hovedforhandlingen.

Dette mener Oslo tingrett er altfor mild straff sett hen til voldsutøvelsen:

Allmennpreventive hensyn tilsier at det også må idømmes en betinget fengselsstraff. Tiltalte har gjort seg skyldig i en kroppskrenkelse av en viss alvorlighetsgrad, idet det ble brukt en slik kraft at volden hadde et relativt stort skadepotensial. Det er skjerpende at volden ble utøvd av en vekter under tjeneste, da dette er en type adferd som av allmennpreventive grunner ikke kan aksepteres. I formildende retning legger retten vekt på at vekteren ble utsatt for særlig provoserende ytringer i forkant av hendelsen. Volden skjedde således i berettiget harme og var i betydelig grad foranlediget av fornærmedes oppførsel, heter det i dommen.

Under hovedforhandlingen forklarte vekteren at han er varslet om at han vil miste jobben ved eventuell domfellelse. Han fortalte at han helt siden han ble løslatt fra varetekt dagen etter hendelsen har jobbet som vanlig på Oslo sentralstasjon. En domfellelse vil også umuliggjøre en realisering av hans utdanningsplaner.

– Retten finner ikke å kunne vektlegge i særlig grad at en domfellelse vil kunne påvirke tiltaltes arbeidsforhold og videre arbeidsutsikter, heter det i dommen.

Gutten som vekteren er funnet skyldig i voldsutøvelse mot, er ikke formelt avhørt om hendelsen, har aldri anmeldt forholdet og møtte ikke som vitne i tingretten.

Bakgrunnen for at vekteren ble etterforsket og til slutt tiltalt, var en politimanns gjennomgang av overvåkingsopptak i forbindelse med etterforskning av guttenes oppførsel mot vekterne. Da ble voldsutøvelsen oppdaget, noe som førte til pågripelse av vekteren i sitt eget hjem morgenen etter. Ved løslatelse ble han presentert for et forelegg på 12.000 kroner som han ikke vedtok. Dermed endte saken i tingretten.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen må vekteren betale 12.000 kroner i bot, samt saksomkostninger med 3.000 kroner.

Vekterens forsvarer vil foreløpig ikke si om vekteren har vedtatt dommen, eller om han tar betenkningstid. Vekteren har ikke besvart Aktuell Sikkerhets henvendelser, men sier gjennom sin forsvarer at han ikke vil kommentere saken.

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas sier at dommen, som ble forkynt i formiddag, er så fersk at han foreløpig ikke kan kommentere saken.

Her kan du lese om en ordenvakt som anmeldte vold, og som selv ble straffet etter videobevis.