Daglig leder Jon Sigurd Jacobsen i S.O.S. Event Security møtte sammen med advokat Steinar Sørlie da han saksøkte - og vant - over Den orske Opera & Ballett (foto: Even Rise).
Daglig leder Jon Sigurd Jacobsen i S.O.S. Event Security møtte sammen med advokat Steinar Sørlie da han saksøkte - og vant - over Den orske Opera & Ballett (foto: Even Rise).

Operaen dømt etter anbudskonkurranse

– Uforsvarlig og i strid med anskaffelsesloven. Oslo tingrett slår fast at Den Norske Opera & Ballett har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Nå er de dømt til å betale S.O.S Event Security en erstatning på en million kroner.

Publisert

I tillegg til erstatningen på en million kroner, må Den Norske Opera & Ballett (Operaen) også betale sikkerhetsselskapet fra Larvik 147.525 kroner i saksomkostninger.

– Vi er veldig glade for at Oslo tingretts syn på saken er sammenfallende med vår oppfatning om anbudsprosessen, sier daglig leder Jon Sigurd Jacobsen i S.O.S. Event Security.

– Slik jeg tolker dommen, viser den at man ikke kan slippe unna med å gjemme seg bak innkjøpsfaglige skjønn i en offentlig anbudskonkurranse, legger han til.

Jacobsen har hele tiden vært kritisk til anbudsprosessen og valget av Toma Security som ny vakt- og sikkerhetsleverandør til Operaen fra 1. april i 2015. De øvrige som deltok i konkurransen var Securitas, Nokas, City Security og daværende Norsk Vektertjeneste. Sistnevnte er i dag oppkjøpt av Toma Security.

Oppdraget ble den gang opplyst å omfatte ti til tolv vektere i tjeneste, samt blant annet alarmoverføring, rykk på alarmer og mulighet for beredskap og øvelser.

S.O.S. Event Security klaget anbudsprosessen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) våren 2015, hvor Jacobsens selskap fikk medhold:

– Den norske Opera & Ballett har brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ved ikke å dokumentere hvordan tildelingskriteriene pris og gjennomføringsevne er evaluert, slo det rådgivende organet Kofa fast.

Da S.O.S. Event Security møtte Operaen i tingretten i slutten av januar argumenterte de med, i tillegg til Kofa-konklusjonen, at det ble gjort vesentlige feil i Operaens vurdering av anbudet:

– Feilen knytter seg til tildelingskriteriet både når det gjelder pris og gjennomføringsevne.

S.O.S. Event Security var i tingretten representert ved advokat Steinar Sørlie.

All argumentasjon fra sikkerhetsselskapet tilbakevises av Den Norske Opera & Ballett. Deres prosessfullmektig i tingretten var advokat Helge Follestad.

– Retten deler synet til S.O.S. Event Security om at det er svært utfordrende å forstå hvorfor Toma ble valgt, samt på hvilke konkrete punkter sistnevnte var bedre enn SOS Event Security.

Dette er noe av det tingretten slår fast når det gjelder tildelingskriteriet «gjennomføringsevne».

Når det gjelder pris, oppsummerer tingretten at S.O.S. Event Security i absolutt alle prisvurderinger var lavere enn Toma sine.

– Den fremgangsmåten Operaen valgte var klart ikke egnet til å identifisere laveste pris. Det er avgjørende for rettens vurdering at det foreligger svakheter ved evalueringen. Avgjørelsen om å tildele kontrakten til Toma ut fra Operaens vurdering av priskriteriet, fremstår som uforsvarlig og i strid med anskaffelsesloven, heter det i dommen.

Tingretten mener at i evalueringen av gjennomføringskriteriet og priskriteriet samlet sett foreligger vesentlige feil ved anbudet.

I erstatningskravet fra S.O.S. Event Security var det i utgangspunktet gjort tapsberegninger forutsatt at de ville fått oppdraget også utover kontraktsgrunnlaget på to år. Dette karakteriserer tingretten som fremtidsrettet, og dommeren har derfor skjønnsmessig beregnet erstatningen til en million kroner.

– Vi konstaterer at Oslo Tingrett har gitt S.O.S. Event Security medhold i krav om erstatning som følge av ikke tildelt kontrakt om levering av sikkerhetstjenester etter offentlig anbud. Vi har prosedert på frifinnelse og hadde ventet et annet utfall. Dommen vil nå gås nøye igjennom, og vi vil vurdere om det er grunnlag for en eventuell anke til Lagmannsretten.

Det sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie i en kommentar til dommen. Aktuell Sikkerhet har forsøkt å få kommentar fra styreleder Anne Carine Tanum, men i Ifølge informasjonssjef Lene Jacobsen er det bestemt at Fredstie er den eneste som uttaler seg om dommen. Vi har ikke lykkes med å få svar fra de to på om Tanum selv har valgt å ikke svare eller om dette er en beslutning tatt administrativt.

– Styret er orientert. Administrasjonen håndterer saken, sier Fredstie.