Politiinspektør Ricard Røed konstaterer at Hedmarken tingrett er enig i at mannen i sikkerhetsbransjen fortjener lang fengselsstraff.
Politiinspektør Ricard Røed konstaterer at Hedmarken tingrett er enig i at mannen i sikkerhetsbransjen fortjener lang fengselsstraff.

Aktor fornøyd: – Lang fengselsstraff for øko-kriminalitet i vaktselskaper

Hedmarken tingrett har funnet en mann i vakt- og sikkerhetsbransjen skyldig i omfattende økonomisk kriminalitet. Dersom dommen blir stående, må han sone lang tid i fengsel.

Publisert

Mannen i 40-årene drev omfattende næringsvirksomhet som utad skulle bidra til sikkerhet, trygghet, ro og orden til samfunnets beste. I stedet beriket han seg selv på bekostning av fellesskapet, kreditorer og mange andre.

Hedmarken tingrett har nå dømt ham til fengsel i tre år og fire måneder. I tillegg må han tåle inndragning av 520.000 kroner. Han må også betale saksomkostninger på 40.000 kroner.

Domfelte, som i ettermiddag fikk dommen forkynt hos sitt lokale politi, sier til Aktuell Sikkerhet i kveld at han tok betenkningstid. Dermed kan dommen bli anket. Hovedforhandlingen ble holdt gjennom tre dager i tinghuset i Hamar sist uke, ledet av konstituert sorenskriver Mari B. Haugstad.

Mannen er funnet skyldig i samtlige tiltalepunkter:

  • Unnlatelse av regnskapsførsel i seks ulike aksjeselskaper. (Samlet omsetning: Drøye 18 millioner kroner.)
  • Brudd på merverdiavgiftslovgivningen/skattesvik for de samme seks aksjeselskapene, dels ved å unnlate å registrere selskapet i merverdiavgiftregisteret og dels ved å unnlate å sende inn korrekte merverdiavgiftsoppgaver. (Cirka 2,5 millioner kroner i samlet unndratt merverdiavgift.)
  • Fire tilfeller av uriktige eller ufullstendige opplysninger til offentlige myndigheter i form av ikke å gi fullstendige opplysninger om egen inntekt for inntektsårene 2014, 2015, 2016 og 2018. (Drøyt en million kroner i samlet unndratt skatt.)
  • Ett grovt underslag fra et sjuende aksjeselskap tiltalte var involvert i og ett tilfelle av grov utroskap overfor et aksjeselskap han selv var styreleder og daglig leder i. (Samlet litt over en million kroner.)

Det er kun i to av de seks selskapene med mangelfull regnskapsførsel og manglende merverdiavgift-innberetning som domfelte har hatt formelle roller som daglig leder og styreleder. Disse to er Safe Security AS og Norsk Service Tjenester AS.

Det var i forbindelse med konkursbehandling i førstnevnte selskap i 2014 at det ble startet etterforskning mot domfelte. Han ble den gang ilagt konkurskarantene. (Her kan du lese om vektere fra Safe Security som jobbet etter konkursåpningen i 2014.)

De øvrige selskapene som dommerne mener han har hatt reell innflytelse over – uten formelt å ha vært registrert i sentrale roller, er:

Safe Security Norge AS, Event Security Norway, Event Security Norway Vaktselskap AS og Innlandet Sikkerhet. Underslagene skal være begått mot nevnte Norsk Service Tjenester AS og Agder Security ltd NUF.

– Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at domfelte har vært den reelle lederen også i de fire selskapene hvor han ikke utad er registrert med slike roller, heter det i dommen.

Tiltalte har forklart at han i hovedsak bisto med regnskapsførsel i disse fire selskapene. Han ble også gitt fullmakter – og han hadde i perioder tilgang til både bankkonti og Altinn, uten at dette var i et slikt omfang at han ble ansvarlig som daglig leder.

Tingretten hevder at dette ikke kan stemme, og viser blant annet til at opprettelsen av selskapene skjedde på initiativ fra tiltalte, at han skaffet tilveie aksjekapital og at personer i formelle posisjoner var tidligere ansatte av ham. Ingen av disse hadde erfaring med verken det å stifte selskaper, føre regnskap eller å rapportere til myndighetene.

– De som hadde formelle roller fortsatte i hovedsak som vektere, mens domfelte tok seg av det økonomiske og administrative. Det var han alene som disponerte selskapets konti, og i den grad andre hadde tilgang var det med tillatelse fra domfelte, heter det i dommen – hvor det også påpekes:

– Tiltalte satt med det økonomiske utbyttet fra de transaksjonene som er foretatt, og til dels store pengebeløp tilfløt ham.

I dommen fra Hedmarken tingrett skinner det gjennom at domfeltes forklaring ikke var til hans egen gunst i straffutmålingen:

– Retten bemerker at forklaringen generelt var unnvikende og bar preg av at han husket lite når han ble konfrontert med faktum som ikke passet til hans forklaring. Han har også lagt frem dokumenter som åpenbart er uriktige, heter det i dommen.

Som eksempel på det siste beskrives en lønnsslipp fra domfeltes eget selskap, Norske Service Tjenester. Denne skal være utstedt til en annen mann, og beløpet på lønnsslippen var høyere enn selskapets omsetning samme år.

– Retten har videre fått fremlagt dokumenter som etter rettens vurdering med sikkerhet er påført forfalsket underskrift og hvor den andre (ekte) underskriften er fra domfelte selv. Disse forholdene medfører at tiltaltes forklaring, og de dokumentene han fremlegger generelt, får redusert betydning sammenlignet med andre bevis.

Hedmarken tingrett poengterer at forsømmelse av regnskapsførsel i næringslivet ses på som et alvorlig straffbart forhold. Det er i straffskjerpende retning lagt vekt på at domfelte har drevet en omfattende virksomhet hvor han planmessig har innrettet seg slik at han ikke utad står med ansvaret verken som daglig leder eller styreleder.

– Han har fått andre personer inn i disse rollene, og dette har vært personer som har svært begrenset erfaring med hva som ligger i ansvaret som daglig leder og styreleder. De har stolt på at domfelte har hatt oversikten og ivaretatt blant annet regnskap og momsinnberetning, slår tingretten fast.

Det er ikke tatt formildende hensyn til domfeltes personlige forhold. Under hovedforhandlingen argumenterte han med depresjon, men retten mener depresjonen kom som følge av at virksomheten han drev ble avslørt. Retten har også merket seg at han tok over selskapet Norske Service Tjenester AS samtidig som han gjentatte ganger søkte hjelp for depresjonene – og gjennom denne overtakelsen fortsatte sin kriminelle virksomhet i dette selskapet. Familieforhold for øvrig, som domfelte ba om at det tas hensyn til, har retten også sett bort fra.

Politiinspektør Richard Røed i Innlandet politidistrikt, som var aktor i saken, sier at påtalemyndigheten er godt fornøyd med dommen, og at det nå er opp til statsadvokaten å ta stilling til om den skal aksepteres. Dommen er, med unntak av inndragningen, i tråd med Røeds påstand. Han påsto nesten 2,5 millioner kroner i inndragning, mens rettens beregningsmetode reduserte dette med nesten to millioner kroner.

Domfelte har ikke benyttet seg av muligheten til å kommentere dommen utover å si at han har tatt betenkningstid. Hans forsvarer, advokat Tore M. Famestad, har foreløpig ikke besvart Aktuell Sikkerhets spørsmål om kommentar til dommen.

Powered by Labrador CMS