Du er her

Vil ha møte om overraskende utdanningskrav

Tidligere denne uka avslørte Aktuell Sikkerhet at et fremtidig opplæringskrav for ordensvakter og vektere sannsynligvis blir langt lavere enn forventet. Nå ber Securitas om et oppklaringsmøte med Justisdepartementet.
Av Even Rise
Publisert 03.07.2014 16:45

Jarle Ramskjær i Securitas. (Foto: Even Rise)

– Vi ønsker å berømme nåværende politisk ledelse i Justisdepartementet for å prioritere arbeidet med opplæringskravene til vaktvirksomhet. Vaktbransjen trenger tydelige og forutsigbare rammer for sin virksomhet, og vi forventer at opplæringsplanen nå kommer raskt på plass, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Jarle Ramskjær i Securitas.

Samtidig erkjenner han at opplysningene som Aktuell Sikkerhet bragte til torgs tirsdag, om hvilket beskjedne omfang en fremtidig vekter- og ordensvaktopplæring trolig blir, ble overraskende mottatt. Ingen av de store aktørene i bransjen hadde drømt om at fremtidens utdanningskrav ikke skjerpes sammenlignet med hva som gjelder i dag.

Ifølge seniorrådgiver Bjørn A. Helland i Politidirektoratet er det lagt føringer for at ordensvaktutdannelsen begrenses til 32 timer inkludert 19 timer praksis, pluss en eksamen. Han opplyste samtidig at departementets føringer tilsier at vekterutdannelsen skal bestå av 65 timer teori og 45 timer praksis, samt en seks timers lang eksamen.

– Vaktvirksomhetsloven ble endret ved lov 19. juni 2009 med ikrafttredelse 1. april 2011. Formålet var blant annet å styrke rettssikkerhetene til dem som kommer i kontakt med vektere og ordensvakter, samt å sikre god kvalitet på slike tjenester, sier Ramskjær, og forklarer videre:

– Som et ledd i dette arbeidet ble det nedsatt en arbeidsgruppe av departementet. Denne ga tydelige anbefalinger om å styrke kravene til opplæring for å sikre at formålet med loven ble oppfylt. Hensikten var også å gi vekteren kompetanse til å ivareta egen sikkerhet.  Mange av arbeidsgruppens forslag ble videreført i høringen som departementet gjennomførte i 2012, men også noen endringer ble foreslått. Blant annet at ordensvakter skulle kunne gjennomføre begrenset teoretisk grunnkurs til bruk i egenvakthold etter særlig læreplan fastsatt av Politidirektoratet.

Utdanningskravene i forskriften til vaktvirksomhetsloven skulle vært ferdig innen utgangen av fjoråret, men er fortsatt ikke på plass. Dette fikk Justisdepartementet til å purre på Politidirektoratet i vår. I purringen lå det også et pålegg overfor Politidirektoratet om at de snarest må fullføre arbeidet med å få på plass en læreplan.

– Vi opplever at det råder en usikkerhet knyttet til vaktvirksomhetsforskriften og de nye opplæringskravene både i bransjen, blant kunder og andre relevante aktører. Det er åpenbart et sprik i forventinger og krav til fremtidens vektere og ordensvakter, sier Ramskjær, som håper Justisdepartementet er positive til å delta på et oppklaringsmøte.

Under sikkerhetskonferansen som Norsk Sikkerhetsforening arrangerte i april, poengterte administrerende direktør Martin Holmen i Securitas at det også oppleves som frustrerende at samtlige av landets 27 politidistrikter håndterer vaktvirksomhetsloven ulikt. Dette lovet de tilstedeværende justispolitikerne å ta med tilbake til sine politiker- og departementskretser. Også dette blir formentlig et tema under møtet. Det samme gjelder blant annet også den svært beskjedne ordensvaktopplæringen det legges opp til. På lik linje med mange andre aktører, undrer Securitas på hvilken logikk som ligger bak et så til de grader redusert opplæringskrav for ordensvaktene – som er en utsatt yrkesgruppe på jobb blant et krevende publikum i miljøer hvor beruselse ofte er dominerende.  

– For oss, som er en ledende aktør i vaktbransjen med tilbud om både vekter- og ordensvakttjenester, er det svært viktig for oss å kunne bidra med innspill i det pågående arbeidet, sier Jarle Ramskjær.

I tirsdagens reportasje på nettsiden til Aktuell Sikkerhet presiserte Bjørn A. Helland i Politidirektoratet at utdanningen for ordensvakter kun gjelder ordensvakter i egenvakthold. Ordensvakter som leies ut ut i form av ervervsmessig vaktvirksomhet må ha full vekterutdanning.

Politioverbetjent Morten Haukeland ved Sentrum politistasjon i Oslo hevdet tirsdag at folks rettssikkerhet blir svekket dersom ordensvakt- og vekterutdanningen ikke styrkes sammenlignet med hva det nå ligger an til.

– Arbeidsoppgavene som skal utføres er de samme for ordensvakter i egenvakthold som for vektere som utøver ordensvakttjeneste. Derfor blir det galt ikke å stille de samme kravene til dem som driver egenvakthold som til dem som er innleide ordensvakter. Begge kategoriene skal utføre identiske arbeidsoppgaver, og må forholde seg til nøyaktig de samme forpliktelser og rettigheter for øvrig. Alt dette krever høy kompetanse. Det finnes ingen argumenter for at disse to yrkesgruppene skal kunne møte på jobb med ulikt kompetansekrav, sier Haukeland.

Også bransjens fagsjef i NHO Service, Runar Karlsen, ble negativt overrasket da Aktuell Sikkerhet formidlet omfanget på opplæringen som ligger an til å bli fastsatt av Politidirektoratet.

– Dersom dette er tilfelle, har arbeidet med å styrke opplæringen vært bortkastet i en rekke instanser de siste årene. På vegne av bransjen blir jeg forbannet hvis det nå kommer utdannelseskrav som ikke er utvidet sammenlignet med de gamle. Vi i bransjen har hele tiden vært klare på at vi ønsker utvidet kompetansekrav for vekterne. Det var jo faktisk hele forutsetningen for forskriftsendringen, sier Karlsen.

Her kan du lese tirsdagens sak fra Aktuell Sikkerhet hvor det hevdes at den fremtidige opplæringen vil gå på rettssikkerheten løs.

"

Både Securitas, som eier ordensvaktselskapet PSS Securitas, og politiførstebetjent Morten Haukeland (t.h.) er blant dem som er kritiske til de reduserte utdanningskravene som er foreslått. (Foto: Even Rise)