Du er her

Ut på tur med Security Valley

Fag­rei­sen Security Tour går i 2009 til Tysk­land og flere av lan­dets yp­per­ste virk­som­he­ter på in­for­ma­sjons­sik­ker­het skal be­sø­kes. Det er it-sikker­hets­miljøet med base på Gjøvik som står bak turen, som går 16.-18. mars.
Av Anonym
Publisert 28.01.2009 10:03

Tysk­land har en sen­tral po­si­sjon i EU og har et sterkt mil­jø i in­for­ma­sjons­sik­ker­het, både med hen­syn til forsk­ning og in­du­stri. Li­ke­vel har også tys­ker­ne opp­levd fle­re uhel­di­ge epi­so­der der in­for­ma­sjon er kom­met på avveie.

Det tyske BSI, Bundesamt für Sicher­heit in der Informations­technik, er en pionér i prak­sis­ori­en­ter­te sik­ker­hets­ru­ti­ner for be­drif­ter og of­fent­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner. Temaer un­der be­sø­ket blir ePA (eID), id-tyveri, borger­platt­form, vir­tu­el­le post­kon­tor, cyber­kri­mi­na­li­tet og CERT.

Hos Bundes­druckerei, som dri­ver ut­strakt forsk­ning og ut­vik­ling av blant annet id-prosesser, dokument­verifisering og sam­hand­ling mel­lom it-sy­ste­mer, er te­ma­ene ePassport og eID.

Hos innovasjons­klyngen Fraun­hofer Gesell­schaft står per­son­iden­ti­fi­se­ring og produkt­identifisering på pro­gram­met.

Et besøk til fly­plas­sen Ber­lin Bran­den­burg In­ter­na­tio­nal er også lagt inn, der vi vil få se 3D ansikts­gjen­kjen­ning.

Turen star­ter fra Rygge fly­plass, der vi selv­føl­ge­lig sjek­ker inn ved hjelp av det nye bio­me­tris­ke sy­ste­met fra Genkey.

Frist for påmelding er 7. februar 2009.

Les mer om turen, priser og påmelding hos Securityvalley.no

   

"