Du er her

Tråd­løs bevegelsesdetektor

En ny tråd­løs tikanals pas­siv infrarøddetektor fra Moeller Electric AS er la­get for å sty­re be­lys­ning og sik­ker­hets­funk­sjo­ner.
Av Anonym
Publisert 19.03.2007 17:10

Bevegelsesdetektoren dri­ves av bat­te­ri el­ler via nett­adap­ter. Beg­ge ka­na­ler er ut­styrt med jus­ter­bar puls­tel­ler for ve­ri­fi­se­ring av be­ve­gel­se.

Ka­na­len for lys har i til­legg jus­ter­bart tidsforsinket fra­fall, og kan trig­ges av­hen­gig av lys­meng­den i rom­met.

Som til­leggs­ut­styr med­føl­ger en monteringsbrakett som be­nyt­tes der hvor de­tek­to­ren skal vink­les fritt. Dek­nings­om­rå­de for de­tek­to­ren er 110 gra­der, 12 me­ter ved monteringshøyde 2,2m.

Ved trig­ging av de­tek­to­ren sen­des sig­na­ler tråd­løst til ak­tua­to­rer el­ler and­re kom­po­nen­ter i Xcomfort-sy­ste­met, et tråd­løst in­stal­la­sjons­sy­stem for sty­ring av lys, var­me, sol­av­skjer­ming og sik­ker­hets­funk­sjo­ner.

Ty­pis­ke bruks­om­rå­der er in­nen­dørs i mø­te­rom, trap­pe­rom, gan­ger, kor­ri­do­rer, bo­der osv.