Du er her

Tinghuset innfører permanent sikkerhetskontroll

31 av sakene som ble iretteført i Oslo tinghus i fjor krevde væpnet politivakthold. Dette var mer enn en dobling fra 2014. Nå skjerpes sikkerheten, og heretter blir det like strengt å komme seg inn i tinghuset som det er å passere sikkerhetskontrollen på en flyplass.

Tekst: Even Rise

Godt og vel 300 dager i året gjennomføres rettssaker i Oslo tinghus. Sikkerhetssjef Frode Wold har, etter at han begynte i Oslo tinghus og Borgarting lagmannsrett for snart fem år siden, merket et stadig tøffere trusselbilde. Dette gjelder i stor grad straffesaker, men er også knyttet til blant annet familiesaker hvor sterke følelser er involvert.

– I 2014 hadde vi forsterket sikkerhet på 93 saker. 30 av tilfellene omfattet sikkerhetskontroll som i all hovedsak ble gjennomført ved døra inn til de respektive rettssalene. 15 av sakene samme år krevde bevæpning, sier Wold.

Allerede året etter, i 2015, steg antallet bevæpninger til 29, mens totalt 130 saker hadde forsterket sikkerhet. Antallet saker med sikkerhetskontroll økte med 50 prosent fra 2014 til 2016.

– Som nevnt var det to år senere, i 2016, væpnet vakthold under 31 saker. Samme år hadde antall saker med forsterket sikkerhet stabilisert seg på 2015-nivå, og 39 rettssaker måtte gjennomføres med sikkerhetskontroll av de som skulle inn i salene. I snitt var det forsterket sikkerhet i mer enn én sak per dag, sier Wold.

Utfordringer

I tillegg til at hardbarkede kriminelle er blant aktørene som hver dag møter i tinghuset, er også trusselbildet i kjølvannet av innkalte vitner og eventuelle kriminelle miljøer på tilhørerbenkene krevende å håndtere. Det samme gjelder enkelte personers tilstedeværelse i tinghuset generelt, men også utendørs i området rundt.

– Vi har kontinuerlig dialog med politiet om sikkerheten rundt mange berammede straffesaker. Opplysninger som gjør det mulig for oss å kunne være godt forberedt, og dermed også kunne sette inn nødvendige tiltak, ligger ofte i de involvertes historikk hos politiet. De sikkerhetsmessige utfordringene kan for øvrig være minst like store i familiesaker der vi ikke har forutsetning for å kjenne aktørenes potensielle reaksjonsmønster og følelsesliv. Vi opplever også, både i straffe- og sivilsaker, at en av partene føler at de mister ære og stolthet – noe som kan gi seg utslag i hevn eller trusler om hevn, sier Wold.

Som landets største tinghus er Oslo først ute når det gjelder omfanget av sikkerhetstiltak som nå iverksettes. Et av momentene som har vært med i vurderingen, er at tinghuset i Oslo – på landsbasis – brukes fast som rettslokale for saker som føres av Politiets Sikkerhetstjeneste og Politiets

Utlendingsavdeling. Men Frode Wold føler seg sikker på at det før eller siden blir nødvendig med tilsvarende sikring i mange norske rettslokaler. Bergen og Trondheimer trolig de neste som får tilsvarende sikring som tinghuset i Oslo nå blir utstyrt med.

– Norsk rettsvesen er tuftet på åpenhet, og slik skal det også være. Disse rettsprinsippene som verdsettes svært høyt, kommer imidlertid enkelte ganger i konflikt med behovet for sikkerhetstiltak. Derfor er permanent adgangskontroll inn til tinghuset et virkemiddel for å heve tryggheten for dem som til enhver tid er her, sier han.

Wold er svært glad for at Domstoladministrasjonen bidrar og deler tinghusledelsens syn på behovet for økt sikkerhet.

Åpenhetsprinsipp

Rettssaken i kjølvannet av 22. juli er eksempel på at tinghusets hovedinngang har vært utstyrt med adgangskontroll tilsvarende det vi er vant til fra flyplasser. Men portalene og røntgenmaskinene som er brukt til disse improviserte sikkerhetstiltakene har vært mobile. Nå investeres det i utstyr som blir fastmontert som en barriere innenfor hovedinngangen.

– Utstyret skal brukes daglig fra 1. mai, og alle som skal inn i Oslo tinghus skal sjekkes. Vi etablerer sperrelinje og setter inn røntgenutstyr og metalldetektorer som skal bidra til at ingen får med seg våpen eller andre uønskede gjenstander inn. Dette er noe som trolig vil bli litt forsinkende, og jeg anbefaler alle aktørene som skal inn i Oslo tinghus om å beregne litt bedre tid enn tidligere – akkurat på samme måte som om de skal ut å fly. I samarbeid med Securitas vil vi alle gjøre vårt beste for å redusere forsinkelsene til et minimum, sier Wold.

Han understreker at åpenhetsprinsippet gjør at det ikke er snakk om å registrere hvem som går inn og ut av tinghuset. Det er ene og alene gjenstander som kan være til fare for liv og helse, eller som kan gå på rettssikkerhet løs, som skal lukes ut.

– Hvor ofte har dere frem til nå funnet skytevåpen, kniver eller andre farlige gjenstander?

– Det skjer ikke veldig ofte, men vi erfarer at flere personer snur og går ut igjen i tilfeller der det er satt opp sikkerhetskontroll. Vi finner innimellom våpen og ammunisjon gjemt inne i tinghuset, og av og til avsløres våpen gjemt på personer. Noen bærer våpen for å skade, mens andre bevæpner seg i selvforsvar. At situasjonen i hovedstaden blir tøffere og tøffere, er en realitet vi må ta innover oss, sier Wold.

I Sverige har enkelte rettslokaler hatt permanent sikkerhetskontroll i opptil fire år. Ifølge Wold var antall beslag av kampkniver og skytevåpen mange fra starten av.

6,5 millioner årlig

– Det ble i 2013, overfor den rødgrønne regjeringen, ytret ønske om økt sikring i norske tinghus. De bevilget raskt 30 millioner kroner, men før noen rakk å bruke av pengene kom regjeringsskiftet – og de borgerlige fjernet pengene med et pennestrøk. Derfor startet vi, i samarbeid med Domstoladministrasjonen, på nytt i 2014 med å overbevise sentrale politikere om hvilke behov som eksisterte. En viktig del av arbeidet med å skape forståelse for og å få en ny bevilgning på plass, var å dokumentere og bringe til torgs hvilke reelle utfordringer vi står overfor. Vi er svært fornøyde med at politikerne tok oss på alvor, sier Wold. Det ble bevilget 2,5 millioner kroner til tilrettelegging i 2015. Årlig drift av den nye sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus er priset til cirka 6,5 millioner kroner.

– Selv om sikkerhetsavdelingen i Oslo tinghus og Borgarting lagmannsrett består av 12 personer, er vi helt avhengig av å leie inn private vektere til å betjene den nye sikkerhetskontrollen. Utstyret velger vi å leie i stedet for å kjøpe. Dette for hele tiden å kunne disponere det beste som er på markedet, sier Wold.

– Hvorfor outsources ikke all vakttjeneste i avdelingen?

– Jeg vet at enkelte i den private sikkerhetsbransjen mener det vil være den beste løsningen, men man må ikke bli mer katolsk enn paven. For det første er det ikke alle steder privat vakthold passer inn, og turnoveren hos mange private er for høy til at vi kan overlate alt til dem. Vi har personell i tinghuset som sitter med enorm kompetanse etter å ha jobbet her i 25 år. Men når det er sagt, så brukes private til vakthold utenfor ordinær åpningstid. Fra 1. mai vil Securitas levere denne tjenesten i tillegg til bemanning av sikkerhetskontrollen, sier Wold.

I tillegg til den nye og permanente sikkerhetskontrollen jobber Frode Wold også for å øke perimetersikringen rundt Oslo tinghus.

– Døra inn til Oslo tinghus er trolig den mest fotograferte døra i Norge, og gjør oss til et symbol for hele det norske rettsvesenet. For ikke lenge siden ble døra påtent. Tinghuset kan i enkelte tilfeller være et mål for personer som av ulike grunner vil hevne seg på rettsavgjørelser de mener er feil. Derfor må vi gjøre oss mindre sårbare, blant annet gjennom fysisk sikring, sier Wold.


Stolte og ydmyke

Om kort tid er Securitas tilbake for å ivareta sikkerheten i Oslo tinghus. Cirka 20 ansatte vil de neste årene være knyttet til oppdraget, som blant annet omfatter den nye sikkerhetskontrollen.


Sikkerhetssjef Frode Wold i Oslo tinghus og regiondirektør John Erik Strømstad i Securitas gleder seg til å samarbeide om den permanente sikkerhetskontrollen (foto: Even Rise).

Regiondirektør John Erik Strømstad er strålende fornøyd, og karakteriserer Oslo tinghus som et profilobjekt for Securitas.

– Vi er både solte og ydmyke over å ha vunnet dette anbudet. Det blir spennende og interessant å samarbeide om dette tiltaket som i domstolsammenheng er nybrottsarbeid. Dette er første gang et tinghus i Norge blir utstyrt med tilsvarende sikkerhetskontroll som på flyplasser, sier Strømstad.

Han roser teamet fra Securitas som jobbet med anbudet, og som i finalen vant frem med den løsningen som ble vurdert til å være best.

Inntil for noen år siden leverte Securitas vakt- og resepsjonstjenester i Oslo tinghus som et supplement til domstolens egen vaktstyrke, men måtte i forrige anbudsrunde se seg slått av Nokas.

– Det er gledelig at vi har vunnet tilbake denne kontrakten. Det er en fordel for oss at vi kommer inn som en totalleverandør, sier Strømstad.

Sikkerhetskontrollen består av to røntgenmaskiner og to portaler med metalldetektorer.

– I tillegg er det enkelte småelementer som jeg ikke ønsker å si noe om. DSG er vår underleverandør, sier han.

Tinghusene i Bergen og Trondheim er ut fra størrelsen trolig de neste som utstyres med sikkerhetskontroll. Sikkerhetssjef Frode Wold i Oslo tinghus sier til Aktuell Sikkerhet at han føler seg sikker på at det før eller siden, i mange norske rettslokaler, blir nødvendig med tilsvarende sikring som i Oslo.

– Foreløpig gleder vi oss over at vi har fått ansvaret for sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus, men målet er selvsagt å levere også til de øvrige domstolene etter hvert som sikkerhetskontroll eventuelt innføres, sier Strømstad.

– Det er for øvrig synd å erkjenne at sikkerhetskontrollen, slik vi kjenner den fra flyplasser også blir nødvendig i rettslokalene, men da er det godt å vite at vi har systemer, kompetanse, utstyr og personell som ivaretar dette behovet, legger han til.

Aktuell Sikkerhet omtalte tidligere i år, på aktuellsikkerhet.no, at Stanley Security vant konkurransen om å levere adgangskontrollprodukter og en fysisk sperrelinje innenfor tinghusets hoveddør. De vil trolig også oppgradere domstolens kamerapark om ikke lenge. Stanley-avtalen omfatter også drift og vedlikehold.


Denne reportasjen sto på trykk i Aktuell Sikkerhet 1/2017

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider her.

Du kan bestille abonnement her.