Du er her

Tapte mot Operaen - vurderer Høyesterett

Lagmannsretten mener at det ikke ble gjort feil da Toma Security ble valgt som leverandør av vakt- og sikkerhetstjenester til Den norske Opera & Ballett. Nå vurderer S.O.S. Event Security å bringe saken inn for Høyesterett.
Av Even Rise
Publisert 12.07.2018 20:13

På tross av at Borgarting lagmannsrett har frifunnet Den norske Opera og Ballett (Operaen), mener dommerne helt klart at S.O.S. Event Security (SOS) hadde god grunn til å saksøke Operaen da stevningen ble tatt ut.

Lagmannsretten bebreider Operaen for at det ble rettssak som følge av at de ikke ga tilstrekkelig begrunnelse for sine vurderinger i anbudsprosessen. Men feilen anses ikke å ha påvirket tildelingen av kontrakten.

Gleden over seier både i Klageorganet for offentlige anskaffelser (Kofa) og i Oslo tingrett, ble i dag snudd til skuffelse for daglig leder Jon Sigurd Jacobsen i SOS. Han var ikke kjent med den ferske dommen da Aktuell Sikkerhet fortalte ham om nederlaget etter ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett.

Ankebehandlingen kom som følge av at Operaen ikke kunne akseptere at Oslo tingrett mente de sto bak innkjøp som ble karakterisert som uforsvarlig og i strid med reglene for offentlige anskaffelser.

Tingretten dømte nemlig Operaen til å betale SOS en erstatning på en million kroner i mars i fjor.

Da Operaen anket tingrettsdommen, kom SOS med en avledet anke og fortsatt krav om erstatning.

Konklusjonen i dommen fra lagmannsretten er at Operaen frifinnes. Med andre ord er en anke til Høyesterett eneste mulighet for at SOS skal få medhold i sin sak.

– Retten kan ikke overprøve oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn, slår Borgarting lagmannsrett tidlig i fast i den 21 sider lange dommen.

Det var i desember i 2014 at Operaen kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelser av vakt- og sikkerhetstjenester. Aktuell Sikkerhet har tidligere skrevet at kontraktsverdien ble estimert til 23 millioner kroner, og at oppdraget krevde ti til tolv vektere i tjeneste. Konkurransen inkluderte også alarmoverføring, rykk på alarmer og mulighet for beredskap og øvelser, samt noen sikkerhetstiltak ved eksterne avdelinger.

Toma Security og SOS var blant tilbyderne. Førstnevnte ble tildelt kontrakten, noe daglig leder Jon Sigurd Jacobsen i SOS stilte seg undrende til. Han stilte derfor flere spørsmål den gang, blant annet hva som skilte de to selskapene. Noen av spørsmålene har han ennå ikke fått svar på.

Ifølge den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett ba Jacobsen blant annet om svar på hvorfor tildelingen hadde blitt som den hadde, spesielt med tanke på hvordan Toma – som en nystartet bedrift – kunne bli vurdert med gjennomføringsevne bedre enn snart 30 år gamle SOS. Han kritiserte også utregningsmetodene som var brukt når det gjaldt pris.

– Jeg mener fortsatt at metodene ikke er egnet til å identifisere den faktiske laveste pris – krone for krone, sier han etter å ha lest lagmannsrettens dom.

Gjennom en runde i Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA), ble det i mai 2015 slått fast at Operaen hadde brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ved ikke å dokumentere hvordan tildelingskriteriene «pris» og «gjennomføringsevne» var evaluert.

Det er i den forbindelse verdt å merke seg at konklusjoner fra Kofa kun er å regne som rådgivende uttalelser.

SOS har helt siden Toma ble tildelt kontrakten forsøkt å få tak i sistnevntes prisskjema, beskrivelse og dokumentasjon som lå i deres opprinnelige tilbud.

I første omgang ga Kulturdepartementet SOS et begrenset samtykke, etter at Operaen hadde sagt nei, til at den skriftlige vurderingen av Tomas tilbud kunne føres som bevis. De ga imidlertid ikke samtykke til at øvrige dokumenter fra Toma kunne gis til SOS. Årsaken var at de ble ansett å inneholde forretningshemmeligheter underlagt lovbestemt taushetsplikt.

SOS brakte vedtaket inn for tingretten, uten å få medhold. Anke til lagmannsretten ga imidlertid innsyn i prisskjemaet. Kravet om innsyn i dokumentasjonen fremlagt av Toma knyttet til «gjennomføringsevne», ble imidlertid avslått. Forretningshemmeligheter underlagt lovbestemt taushetsplikt var også begrunnelsen derfra.

Taushetsbelagte opplysninger som verken ble fremlagt for Kofa eller tingretten, ble i et senere utarbeidet hjelpedokument lagt frem da saken ble behandlet i lagmannsretten i vår.

Innholdet i dette hjelpedokumentet om pris og gjennomføringsevne, sammenholdt med vitneforklaringer, viser etter lagmannsrettens syn at feilen ikke har virket inn på vedtaket.

Samtidig beskriver lagmannsretten bevissituasjonen i denne saken som spesiell fordi dommerne ikke har tilgang på Tomas beskrivelse og svar når det gjelder «gjennomføringsevne».

– SOS har ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at feilen har hatt reell betydning, eller at en bedre begrunnelse enn det som er gitt ville ført til at resultatet ble annerledes, står det i dommen.

– Lagmannsretten legger til grunn at når evalueringen under kriteriet «gjennomføringsevne» blir ansett å være forsvarlig, vil ikke en eventuell feil i evalueringen av pris ha noen betydning da prisforskjellen er liten, står det videre.

Jon Sigurd Jacobsen er glad for at lagmannsretten slår fast at SOS hadde god grunn til å saksøke Operaen:

– I sin avgjørelse ble Operaen kritisert av Kofa for ikke å ha gitt en tilfredsstillende begrunnelse for vurderingen ved bedømmelsen av konkurransen. Først etter at stevning var tatt ut, fikk SOS – etter vedtak i Kulturdepartementet – tilgang til den skriftlige vurderingen som Operaen hadde gjennomført. I tingretten fikk SOS ikke medhold i sin begjæring om bevistilgang til Tomas prisskjema og løsningsbeskrivelse. Ved lagmannsrettens kjennelse i juli i 2016 fikk SOS tilgang til opplysningene i prisskjemaet. Før dette tidspunktet var det ikke mulig for SOS å kontrollere den vurderingen oppdragsgiver hadde gitt av prisopplysningene, slår lagmannsretten fast.

– Det skal også bemerkes at det først var under saksforberedelsen for lagmannsretten at Operaens underliggende notater vedrørende vurderingen av «gjennomføringsevne» ble fremlagt. Det har derfor vært mulig for lagmannsretten å vurdere hvorvidt Operaens vurdering har vært saklig og forsvarlig, og innenfor oppdragsgivers skjønn enn det var for Kofa og tingretten. På denne bakgrunn mener lagmannsretten at SOS på tidspunktet da stevning ble tatt ut, hadde grunn til å gå til sak. Det vises her til at Operaen innledningsvis er kritisert av Kofa for ikke å ha gitt en tilfredsstillende begrunnelse, samt at de relevante opplysningene først har kommet frem under saksforberedelsen for domstolene – de siste under saksforberedelsen for lagmannsretten. Etter lagmannsrettens oppfatning tilsier det både at det var god grunn til å få saken prøvd fordi den først ble bevismessig avklart etter saksanlegget, og at den vinnende part kan bebreides at det kom til sak ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for vurderingen, skriver lagmannsretten videre, og konkluderer med at partene slipper å betale saksomkostninger henholdsvis til tingretten og lagmannsretten.

– Etter å ha blitt gjort kjent med dommen i dag har jeg lest den, og gjort meg opp noen tanker om hvorvidt vi bør anke til Høyesterett eller ikke. Først når advokaten min, Steinar Sørlie, kommer hjem fra ferie, og vi begge to får gått grundig gjennom premissene, vil vi ta en endelig beslutning, sier Jon Sigurd Jacobsen i SOS. 

– Hvilke umiddelbare tanker gjorde du deg etter å ha lest dommen?

– Jeg vil være forsiktig med å uttale meg før jeg har snakket med Sørlie. Som sagt er jeg glad for at lagmannsretten gir oss rett i at det var legitimt å gå til søksmål. Samtidig er jeg noe overrasket over hvilken bevisbyrde som legges på oss. Det er også interessant å registrere at lagmannsretten åpner for et betydelig skjønn hos innkjøpere i åpne anbudsprosesser, sier Jacobsen.

Operaen brukte advokat Helge Follestad som prosessfullmektig i tingretten, men byttet til advokat Morten Goller før ankebehandlingen.

Motta gratis nyhetsbrev fra Aktuell Sikkerhet - bestill her!