Du er her

Ro­bus­te håndlamper

En ny type håndlamper tå­ler eks­tre­me drifts­for­hold, og vil fun­ge­re un­der vann ned til tre me­ters dyp.
Av Anonym
Publisert 18.03.2007 19:25

Håndlampen av type HR er opp­lad­bar, og rek­ke­vid­den er fra 250 til 300 me­ter. Lys­strå­len er fokuserbar ved å be­tje­ne rimmen rundt re­flek­to­ren. Lyk­ten er der­for også an­vend­bar som godt ar­beids­lys.

Lam­pen er støv­tett og be­skyt­tet mot vann­strå­ler fra alle kan­ter. Hvis det er be­hov for en el­ler an­nen form for flytt­bar sig­nal­funk­sjon, kan lam­pen for­sy­nes med lys­di­od­er både for­an og bak. Lys­di­ode­ne fin­nes i fle­re far­ger og er godt syn­lig på 1,5 ki­lo­me­ters av­stand.

Lam­pen kan også for­sy­nes med nød­lys­funk­sjon. Ved et even­tu­elt spenningsbortfall på net­tet vil ut­sty­ret au­to­ma­tisk kop­les inn. Ut­styrt med ho­ved­lys vei­er lyk­ten ca. 750 gram. Den la­des fra net­tet el­ler fra kjøretøyspenningen.

Håndlampene er også til­gjen­ge­lig for bruk i eks­plo­sjons­far­li­ge om­gi­vel­ser, da med ty­pe­be­teg­nel­sen HRX.