Du er her

Rik­tig pris er ikke all­tid la­ves­te pris

Ser­vi­ce­be­drif­te­nes Lands­for­en­ing (SBL) har ut­vik­let verk­tøy­et Høy­es­te Ver­di, som må­ler kva­li­te­ten på tje­nes­ter så ob­jek­tivt som mu­lig. Vin­ne­ren er ikke all­tid til­by­de­ren med la­vest pris, noe sik­ker­hets­bran­sjen kan skri­ve un­der på.
Av Jan Tveita
Publisert 15.03.2007 12:28

 Les mer om Høyeste verdi på SBLs nettsider 

"

Engelien har del­tatt i ar­bei­det med Høy­es­te Ver­di fra vakt­bran­sjen, et ar­beid som har fore­gått i regi av Ser­vi­ce­be­drif­te­nes Lands­for­en­ing (SBL). Engelien un­der­stre­ker at Høy­es­te Ver­di er et bran­sje­verk­tøy.

D- Det er vik­ti­ge­re å vel­ge den sik­ker­hets­tje­nes­ten som gir deg høy­es­te ver­di enn bare å vel­ge et­ter pris, un­der­stre­ker av­de­lings­sjef Gert Erik Engelien i Se­cu­ri­tas. et er for øv­rig hel­ler ikke la­get for sik­ker­hets­bran­sjen ale­ne, det er også ut­vik­let egne verk­tøy for be­man­nings­bran­sjen og ren­holds­bran­sjen.

EU-verk­tøy

- For­bil­det til Høy­es­te Ver­di er å fin­ne i EU-verk­tøy­et Best Value, med opp­rin­nel­se i sik­ker­hets­bran­sjen i Eu­ro­pa. Det vis­te seg i un­der­sø­kel­ser at 85 - 100 pro­sent av sikkerhetsoppdragene for det of­fent­li­ge i Eu­ro­pa på 1990-tal­let ble til­delt på grunn av pris ale­ne.

Vakt­sel­ska­pe­ne ble opp­munt­ret til å re­du­se­re pri­se­ne, og der­med også kva­li­te­ten. Å bare kjø­pe sik­ker­hets­tje­nes­ter et­ter pris, var fak­tisk i ferd med å øde­leg­ge den eu­ro­pe­iske sik­ker­hets­bran­sjen. En­si­dig sø­ke­lys på lav pris ut­ford­rer ar­beids­av­ta­ler, om­gå­el­se av kol­lek­ti­ve av­ta­ler, svart øko­no­mi, lov­mes­si­ge for­plik­tel­ser, opp­læ­ring og kva­li­tets­sty­rin­gen, sier Engelien.

Tre trinn

- Sy­ste­met ba­se­rer seg på en tre­trinns mo­dell for til­de­lings­pro­ses­sen for of­fent­li­ge opp­drag og kon­trak­ter. Verktøyet ikke for øvrig er forbeholdt offentlige innkjøp. Det kan med fordel også brukes av innkjøpere på privatmarkedet.

Trinn én er å de­fi­ne­re av­vis­nings­kri­te­ri­er. Det gjel­der på det sta­di­et der en le­ve­ran­dør even­tu­elt skal el­ler kan av­vi­ses fra del­ta­kel­se i vi­de­re kon­kur­ran­se, og på det­te trin­net gjel­der det krav som må opp­fyl­les for at le­ve­ran­dø­rer i det hele tatt skal være med i an­buds­kon­kur­ran­sen, for eks­em­pel om vakt­sel­ska­pet er god­kjent.

Kva­li­fi­ka­sjo­ner

Trinn to er å de­fi­ne­re kvalifikasjonskriterier. Det­te er de ge­ne­rel­le krav som må være opp­fylt for at le­ve­ran­dø­ren skal være skik­ket til å være med på an­buds­kon­kur­ran­sen, så som fi­nan­si­el­le og øko­no­mis­ke for­hold og tek­nisk ka­pa­si­tet.

Sis­te trinn, trinn tre, om­fat­ter det å be­stem­me til­de­lings­kri­te­ri­er, som er for­hol­det mel­lom pris og kva­li­tet. Hver bran­sje har ut­ar­bei­det egne lis­ter over til­de­lings­kri­te­ri­er, og inn­kjø­pe­ren til­de­ler hver en­kelt le­ve­ran­dør po­eng et­ter hvor stor grad den en­kel­te le­ve­ran­dør opp­fyl­ler dis­se kri­te­rie­ne.

En­kelt verk­tøy

Til hjelp har SBL ut­ar­bei­det et Ex­cel-reg­ne­ark som reg­ner ut de vek­te­de po­eng­sum­me­ne og som til slutt reg­ner ut en ver­di for hver le­ve­ran­dør. Den le­ve­ran­dø­ren med høy­est ver­di et­ter det­te sy­ste­met, skal der­med vin­ne kon­kur­ran­sen. Det er der­med ikke gitt at den le­ve­ran­dø­ren med la­vest pris har den høy­es­te ver­di­en.

- Du kan ikke gjø­re feil un­der­veis, for da opp­ly­ser pro­gram­met deg om det­te. I bunn og grunn blir det de mo­men­te­ne som du som inn­kjø­per leg­ger vekt på, som av­gjør hva som gir deg høy­es­te ver­di. Er du opp­tatt av vakt­sel­ska­pets re­nom­mé og hvil­ken er­fa­ring sel­ska­pet har fra lik­nen­de opp­drag? Er det vek­ter­nes fag­li­ge kva­li­fi­ka­sjo­ner og kom­pe­tan­se du leg­ger vekt på, el­ler er det re­spons­ti­den? Du må med and­re ord be­stem­me deg for hva du leg­ger mest vekt på før sy­ste­met av­gjør hvem opp­dra­get skal gå til.

Strengt i det of­fent­li­ge

- For of­fent­lig sek­tor gjel­der stren­ge reg­ler for inn­kjøp av va­rer og tje­nes­ter. For inn­kjø­pe­re her er det me­get vik­tig å kun­ne be­grun­ne hvor­for du vel­ger én til­by­der frem­for en an­nen, sier Engelien. Høy­es­te Ver­di sik­rer krav til li­ke­be­hand­ling av til­by­de­re og gjen­nom­sik­tig­het i an­skaf­fel­ses­pro­ses­sen.

Er ikke innkjøpsprosedyren fulgt til punkt og prik­ke, kan tje­nes­te­le­ve­ran­dø­re­ne kla­ge til et of­fent­lig innkjøpsorgan. Høy­es­te Ver­di hjel­per deg med å føl­ge rik­ti­ge innkjøpsprosedyrer, blant an­net for­di du kan be­grun­ne din be­slut­ning ut fra de kri­te­rie­ne du leg­ger mest vekt på, og som av­gjør hvem som til syvende og sist får opp­dra­get.

- Men husk da sam­ti­dig å opp­ly­se til­by­der­ne om hvil­ke mo­men­ter du vekt­leg­ger mest, un­der­stre­ker Gert Erik Engelien.