Du er her

Nytt om navn

Her finner du siste nytt om ansatte og sentrale personer innen sikkerhetsbransjen.
Av Anonym
Publisert 14.03.2007 14:16

Nytt sty­re i låsesmedforeningenFor­en­in­gen Nor­ske Lå­se­sme­der (NL) har valgt føl­gen­de nytt sty­re for 2007: Fra venst­re sty­re­med­lem Rolf Riediger (ny), kas­se­rer Finn Jon­stang, sty­re­med­lem An­ders Møl­ler, for­mann Knut Kil­dahl, nest­for­mann Mor­ten Høi­seth og sty­re­med­lem Kent Mar­tin­sen (ny).

 

 

Tor-Arne Aar­hus (41) er ny le­der for Bewator i Nor­ge. Aar­hus har 20 års sam­men­hen­gen­de er­fa­ring fra sik­ker­hets­bran­sjen i Nor­ge, de sis­te 15 åre­ne blant an­net fra le­der­stil­lin­ger i sel­ska­pe­ne Cerberus og Alarmcom. Beg­ge de to sel­ska­pe­ne er nå in­te­grert i Sie­mens. En vik­tig opp­ga­ve for Aar­hus vil bli å in­te­gre­re Bewator i Sie­mens' pro­dukt­en­het Fire & Se­cu­ri­ty Pro­ducts

 

El­len Aas-Nil­sen (29) er ny le­der for Sikkerhetsskolen ved Trio­Ving i Moss. Aas-Nil­sen har vært an­satt i Trio­Ving si­den 1998, og har er­fa­ring både fra låssystemavdelingen og pro­sjekt­av­de­lin­gen, se­ne­re også marketingavdelingen, som hun fort­satt vil være til­knyt­tet. Hun er i til­legg ad­mi­nist­ra­tor for in­tra­nett og in­ter­nett for Trio­Ving. Aas-Nil­sen er ut­dan­net mar­keds­øko­nom fra BI, og har i til­legg fag­brev i kon­tor­fag. 

 

Trond Ber­ger­sen (42) er an­satt som løsningsansvarlig ved Se­cu­ri­tas Sy­stems AS, seg­ment For­svar. Ber­ger­sen kom­mer fra John­son Con­trol og har tid­li­ge­re er­fa­ring fra stil­lin­ger i For­sva­ret. Ber­ger­sen skal ut­ar­bei­de tek­nis­ke løs­nin­ger og bi­stå i pro­sjek­ter in­nen seg­ment For­svar på lands­ba­sis.

 

 

Hil­de­gunn Bor­ge (34) er an­satt som fag­sjef i For­sik­rings­sel­ska­pe­nes Godkjennelsesnevnd (FG) og over­tar et­ter Erik An­der­sen, som går av med pen­sjon kom­men­de som­mer. Hil­de­gunn Bor­ge kom­mer fra fir­ma Dr.ing. Olav Ol­sen, råd­gi­ven­de in­gen­iør in­nen byg­ge­tek­nikk. Hun er ut­dan­net brann­in­gen­iør fra NTNU og har tid­li­ge­re også ar­bei­det i Norsk Brann­vern­for­en­ing.

 

Ove Brandt (52) er an­satt som Fag­sjef Rest­ver­di­red­ning i For­sik­rings­sel­ska­pe­nes Godkjennelsesnevnd (FG) et­ter Svein Sa­muel­sen, som gikk av med pen­sjon sist års­skif­te. Han kom­mer fra Te­le­nor Ei­en­dom der han er sik­ker­hets­sjef/råd­gi­ver. Han har tid­li­ge­re ar­bei­det både i Pos­ten Ei­en­dom og vært ver­ne­le­der i NRK. Han har dess­uten man­ge års bak­grunn fra Oslo Brannvesen.

 

 

 

Arve Haug (31) er an­satt som fag­sjef i For­sik­rings­sel­ska­pe­nes Godkjennelsesnevnd (FG) et­ter Erik Jør­gen­sen, som gikk av med pen­sjon sist som­mer. Arve Haug kom­mer fra Det Nor­ske Ve­ri­tas hvor han var pro­sjekt­in­gen­iør.

 

 

 

Gry K. Skjønhaug (38) er an­satt som HR-sjef i Loomis Nor­ge AS (tid­li­ge­re Se­cu­ri­tas CHS). Gry Skjønhaug er ut­dan­net Bache­lor of Ma­na­ge­ment ved Han­dels­høy­sko­len BI, med HR som spe­si­al­felt, og vil i til­legg også ha in­tern- og eksternkommunikasjon som sitt an­svars­om­rå­de.

 

 

Rei­dar Hal­vard Øren (40) er an­satt som pro­sjekt­le­der ved Se­cu­ri­tas Sy­stems AS, seg­ment For­svar. Øren kom­mer fra Høg­sko­len i Har­stad hvor han ar­bei­det som prak­sis­kon­su­lent ved In­sti­tutt for øko­no­mi- og sam­funns­fag. I den­ne stil­lin­gen var han også le­der for et pi­lot­pro­sjekt in­nen alumnivirksomhet. Øren er tek­nisk og ope­ra­tivt ut­dan­net fra For­sva­ret, i til­legg har han gjen­nom­ført Trond­heim Ingeniørhøgskole, EDB. Av se­ne­re ut­dan­ning kan nev­nes bache­lor fra Han­del Ser­vi­ce og Lo­gi­stikk, Høg­sko­len i Har­stad. Han har lang tek­nisk og ope­ra­tiv er­fa­ring fra stil­lin­ger i For­sva­ret. Sis­te ti år som pro­sjekt­med­ar­bei­der- og le­der for tek­nis­ke pro­sjek­ter. Øren skal lede Sik­ker­hets­pro­sjek­ter i om­rå­det Nord-Nor­ge og Trøn­de­lag i Seg­ment For­svar.