Du er her

Ny kameraserie

I en ny kameraserie fra Bosch Se­cu­ri­ty Sy­stems kan du end­re sy­ste­met til de funk­sjo­ne­ne du øns­ker, gan­ske en­kelt ved å byt­te enk­le mo­du­ler.
Av Anonym
Publisert 19.03.2007 12:55

Du kan skif­te kameraenhet fra ana­log til ip, end­re fast en­het til be­ve­ge­lig en­het, opp­nå bildestabilisering, bevegelsesdeteksjon el­ler objektfølging, alt uten å kople fra strøm­men.

Med hy­brid løs­ning kan ana­log og ip tilkoples og be­nyt­tes sam­ti­dig. Det­te gjør det en­kelt å kople til ek­si­ste­ren­de an­legg og ip-løs­nin­ger et­ter be­hov i takt med opp­da­te­ring av an­leg­ge­ne.

Ka­me­ra­ene be­nyt­ter MPEG-4-tek­no­lo­gi som iva­re­tar høy bil­de­kva­li­tet. Utendørsmodellene er i IP66-ut­fø­rel­se, og alle le­ve­res med van­dal­sik­re glass. Kameraserien er kom­pa­ti­bel med alle Bosch ITV-pro­duk­ter, samt til man­ge and­re ak­tø­rers platt­for­mer. Alle pro­duk­te­ne har tre års ga­ran­ti.