Du er her

Nettverkskamera for buss og spor­vei­er

Ver­dens før­s­te nettverkskamera til­pas­set buss og spor­vei­er, kal­ler pro­du­sen­ten Axis Communication sitt nye ka­me­ra Axis 209FD-R.
Av Anonym
Publisert 19.03.2007 10:05

Det er et fire cen­ti­me­ter høyt nettverkskamera som kan mon­te­res hvor som helst i.

Ka­me­ra­et er ut­for­met for buss­mil­jø som tak­ler vib­ra­sjo­ne­ne, den høye luft­fuk­tig­he­ten og tem­pe­ra­tur­sving­nin­ge­ne som opp­står i of­fent­li­ge trans­port­mid­del. Nettverkskameraet le­ve­rer bil­der av høy kva­li­tet over in­ter­nett.

Det gir bed­re sik­ker­het for både fø­re­re og pas­sa­sje­rer og sik­rer be­vis ved en even­tu­ell hen­del­se. Nettverkskameraet tar hen­syn til hvor­dan trans­port­mid­le­ne er ut­for­met og hvil­ke krav til over­vå­king som gjel­der. Buss- og sporveisoperatørene kan også bru­ke ka­me­ra­et i et sy­stem der po­li­ti og alarm­sen­tra­ler kan føl­ge med på hva som hen­der i en trus­sel­si­tua­sjon.

Ka­me­ra­et får strøm via Ethernet(Power over Ethernet) og bru­ker en og sam­me Ethernet-ka­bel for både strøm og bil­der. In­stal­la­sjo­nen er der­for rask og en­kel. En pro­gres­siv skanningsteknikk gir ka­me­ra­et skar­pe bil­der av be­ve­ge­li­ge ob­jek­ter. Bildehastigheten er opp­til 30 bil­der pr. se­kund, og bildekomprimeringen fore­går i stan­dar­de­ne Motion JPEG el­ler MPEG-4. Ka­me­ra­et er be­skyt­tet av et ytre hyls­ter og fun­ge­rer i tem­pe­ra­tu­rer mel­lom 0ºC og 50ºC, samt en luft­fuk­tig­het på 20-100 pro­sent.