Du er her

Menn ID-krenkes oftere enn kvinner

3,3 prosent av befolkningen over 18 år hevder at andre – i løpet av de to siste årene – har brukt identiteten deres til å begå straffbare handlinger. De fleste av ofrene er menn under 30 år, og andelen som utsettes for ID-tyverier øker jo høyere utdanning man har.
Av Even Rise
Publisert 08.02.2018 06:47

Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) har for femte år på rad stilt spørsmål til befolkningen på 18 år og eldre knyttet til identitetstyveri og sikring av identitet. Svarene de fikk, på spørreundersøkelsen som ble gjennomført i desember 2017, er ikke veldig ulike hva som ble svart i de fire foregående år.

Definisjonen på identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre.

Sammenlignet med svarene i 2016, representerer 3,3 prosent av befolkningen som oppgir å ha blitt utsatt for at andre har misbrukt identiteten deres til straffbare handlinger en liten nedgang fra i fjor. Da var det 4,2 prosent som oppga det samme. Forskjellen anses imidlertid så liten at dette kan bero på tilfeldigheter.

«Det er i denne målingen en litt høyere andel blant mennene som oppgir å ha blitt utsatt for dette, men denne forskjellen er liten. Mens 3,6 prosent blant mennene svarer ja på spørsmålet, er det 2,9 prosent blant kvinnene. Den aldersgruppen som ser ut til å være mest utsatt for id-tyveri i årets undersøkelse er gruppen under 30 år (4,4 prosent). For de øvrige aldersgruppene ligger andelen rundt 3 prosent. Også i årets måling er det et trekk at andelen som utsettes for id-tyveri ser ut til å øke jo høyere utdanning man har. Blant de med mer enn seks års utdanning utover grunnskolen er det 4,5 prosent som oppgir at de har vært utsatt for dette.»

61 prosent av dem som de to siste årene er utsatt for ID-tyveri, opplyser at identiteten deres er blitt misbrukt til kjøp på internett. 15 prosent opplevde at den stålne ID’en ble brukt til fysisk handel i butikk.

Aktuell Sikkerhet har i forbindelse med den pågående ID-konferansen skrevet at vi lettere lar oss lure av sms enn mail.

Det råder noe usikkerhet om enkelte av respondentene i målingen har blandet begreper og inkludert ren kortsvindel. Dersom de få det gjelder faller utenfor definisjonen ID-tyveri, er andelen som er utsatt for ID-tyveri redusert til 2,9 prosent.

NorSIS slår fast at det er flere av dem som har fått ID’en sin misbrukt som ikke anmelder enn som anmelder forholdet.

Andre funn i målingen:

* 9 av ti er villige til å møte opp personlig for å hente ID-dokumenter som pass og førerkort.

* Nær 80 prosent er positive til å benytte biometri, som for eksempel fingeravtrykk, for å bekrefte sin identitet.

* 71 prosent er villige til at bilde knyttes til deres folkeregistrerte opplysninger.

*77 prosent er villige til at fingeravtrykk knyttes til deres folkeregistrerte opplysninger.

NorSIS har brukt Respons Analyse til å gjennomføre kartleggingen, som er basert på ett tusen telefonintervjuer. De som er intervjuet er tilfeldig trukket ut fra Bisnodes database over telefonnumre i Norge. Resultatet blir presentert under ID-konferansen i Oslo på formiddagen i dag.

Faktaboks

Dette er NorSIS:


NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak. 

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppens hverdag gjennom å: 

  1. Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
  2. Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
  3. Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

NorSIS har en viktig samfunnsrolle på et stadig viktigere samfunnsområde. Utviklingen viser at det er behov for størst mulig samarbeid mellom ulike aktører fra alle sektorer. Blant disse har NorSIS er særskilt posisjon som en uavhengig og nøytral aktør, og sin rolle som ekspert og ikke-kommersiell tilbyder av sikkerhetstjenester til målgruppen. 

NorSIS’ kjernevirksomhet er kunnskapsformidling og utvikling av en digital sikkerhetskultur for å skape bevissthet, påvirke holdninger og å endre sikkerhetsatferd i målgruppen. 

Her kan du lese om deres hovedtjenester