Du er her

Lom­me­lykt med røyk­vars­ler

Det nye pro­duk­tet FlareSafe er in­tet mind­re enn en lom­me­lykt, per­son­alarm og røyk­vars­ler i en og sam­me en­het.
Av Anonym
Publisert 19.03.2007 14:50

Uunn­vær­lig på rei­sen, skal vi tro FlareBrand, det bri­ti­ske sel­ska­pet som har pro­du­sert lyk­ten. Den er så li­ten at den får plass i lom­men.

For å ak­ti­vi­se­re den op­tis­ke røyk­vars­le­ren, vrir du bak­re del av lyk­ten. Sel­ve røyk­vars­le­ren pop­per da ut av lyk­ten, og et lite pip for­tel­ler at røyk­vars­le­ren er ak­ti­vert. Hvis lyk­ten opp­da­ger røyk, vil den ule sam­ti­dig som ly­set slås au­to­ma­tisk på. Det blir der­for lett å fin­ne lyk­ten som kan hjel­pe deg med å fin­ne vei­en ut.

For å slå av røyk­vars­le­ren, vrir du på bak­re del av lyk­ten igjen og dyt­ter sel­ve vars­le­ren inn i lyk­ten. Lyk­ten har også en per­son­lig alarm. Hvis du skul­le bli an­gre­pet el­ler tren­ge hjelp, kan du tryk­ke inn de to knap­pe­ne på den for å ak­ti­ve­re alar­men. Lyk­ten vil da ule og blin­ke sam­ti­dig for å til­trek­ke opp­merk­som­het.

Lyk­ten kan be­stil­les via in­ter­nett og kos­ter 89 euro, el­ler ca. 650 kro­ner.