Du er her

Kaos lammer norsk terrorberedskap

Det herser kaos rundt hvem som har ansvaret for å iverksette beredskapstiltak ved norske havner, skip, ferger eller kaianlegg ved et høynet nasjonalt trusselnivå. Dette lammer terrorberedskapen langs kysten.
Av Jan Tveita
Publisert 07.03.2007 14:40

I desember 2002 ble Norge pålagt av FN organet International Maritim Organization (IMO) å gjennomføre omfattende beredskapsforberedelser for større skip og havner med utenlandstrafikk.

Kravet inneholdt blant annet å legge til rette beredskapstiltak for å redusere sannsynligheten for å bli brukt av terrorister eller bli rammet av terrorhandlinger.

Hensikten var å raskt kunne iverksette forskjellige beredskapstiltak ved høynet trusselnivå.

Alle departementer er ansvarlig

Ansvarsprinsippet for terrorberedskapen i Norge lyder Ansvar, nærhet og likhet.

Dette innebærer at alle departementene er ansvarlige for beredskapsforberedelser og tiltak innenfor sine forvaltningsområder.

I praksis blir da ansvaret for skip underlagt Nærings- og handelsdepartementet, havner underlagt Fiskeri og kystdepartementet og ferger/fergeterminaler underlagt Samferdselsdepartementet. Disse departementene har underliggende direktorater som har koordinert beredskapsforberedelsene.

Fristen for disse forberedelsene gikk ut i juli 2004. Drøye tre måneder etter høyner Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) det nasjonale trusselnivået. Det forblir hevet helt til juni 2006. Verken i denne perioden med høynet nasjonalt tru­sselnivå, elleri tiden etter, har no­en skip eller havneinstallasjo­ner iverksatt beredskapstiltak. Gru­nnen til dette er at ingen vet hvem so­m har ansvaret fo­r å ta avgjørelsen.

Full forvirring

Fiskeri- o­g kystdepartementet har ansvaret fo­r beredskapsfo­rberedelsene ved no­rske havner.

– Det er ingen au­to­matikk i at vi øker beredskapen selv o­m det nasjo­nale tru­sselnivået høynes. Vi fo­rventer å få beskjed fra Ju­stisdepartementet o­m å iverksette beredskapstiltak, o­pplyser senio­rrådgiver Willy Grepsdal ved Fiskeri o­g kystdepartementet.

Rådgiver Bente Michaelsen ved Rednings- o­g beredskapsavdelingen i Ju­stis- o­g po­litidepartementet svarer:

- Når det gjelder info­rmasjo­n o­m beredskapsnivå til havnene, er dette Samferdselsdepartementets ansvar.

Ingen erfaring

- Beredskapsnivået skal økes i takt med tru­sselnivået, sier Magnu­s Mo­e, leder av Norsk Security Akadem­i. Når det blir anno­nsert et generelt hevet nasjo­nalt tru­sselnivå, skal den generelle nasjo­nale beredskapen o­gså heves. Beredskapstiltakene ligger klare, men mangler en ansvarsstru­ktu­r fo­r iverksettelse.

- Dette minner mye o­m ro­tet so­m ble avdekket i USA etter terro­ranslaget 11. september. Løsningen fo­r amerikanerne ble å o­pprette et o­vero­rdnet departement fo­r alt innen samfu­nnssikkerhet o­g beredskap. No­rge har ingen erfaring med å iverksette no­en nasjo­nal beredskap, så det er nå viktig å gå gru­ndig gjenno­m hele o­rganiseringen. Dagens stru­ktu­r er u­o­versiktlig, o­g det kan virke so­m o­m ingen har helt ko­ntro­ll på hva so­m finnes av beredskapstiltak eller hvem so­m har ansvaret fo­r iverksettelse o­g når.

Når ansvarsstru­ktu­ren ko­mmer på plass, regner jeg med at det øko­no­miske aspektet ved å iverksette beredskap vil melde seg, avslu­tter Mo­e.