Du er her

IR-ka­me­ra også for gass

Ett nytt in­fra­rødt (IR) ka­me­ra er spe­si­elt ut­vik­let for å lo­ka­li­se­re og på­vi­se gass­lek­ka­sjer.
Av Anonym
Publisert 19.03.2007 12:25

Ka­me­ra­et Flir GasFindIR gjør bru­ker­ne i stand til å søke gjen­nom tu­sen­vis av kom­po­nen­ter og iden­ti­fi­se­re små og sto­re gass­lek­ka­sjer fra en trygg av­stand. Ka­me­ra­et gir bru­ke­ren an­led­ning til å søke over sto­re om­rå­der. Det er også i stand til å iden­ti­fi­se­re gass­lek­ka­sjer av me­tan og VOC-gas­ser. Det gir et ter­misk vi­deo­bil­de av gass­lek­ka­sjen.

Lek­ka­sje­ne frem­trer som svart røyk i ka­me­ra­bil­det, og du ser flyk­ti­ge gass­lek­ka­sjer på stør­rel­ser ned mot 0,3g pr. time. Ka­me­ra­et er tes­tet mot en rek­ke gas­ser. Det er la­get for bruk un­der tøf­fe for­hold med kaps­lings­grad IP 67, støt­tes­tet til 40G, og det kan bru­kes i tem­pe­ra­tur­om­rå­det -15 °C til + 50 °C.

Iføl­ge le­ve­ran­dø­ren Pre­si­sjons Tek­nikk fin­ner ka­me­ra­et også små og flyk­ti­ge gass­lek­ka­sjer på so­ner og om­rå­der der da­gens ope­ra­tø­rer bru­ker gassanalysatorer (TVA), ofte kalt gassniffere. Det kan også ut­sty­res med te­le­ob­jek­ti­ver for å se lek­ka­sjer på stør­re av­stan­der, som for eks­em­pel fra et he­li­kop­ter. Ka­me­ra­et pro­du­se­res av FLIR Sy­stems.