Du er her

Gjør det van­ske­li­ge­re for ty­ven

De fles­te inn­brudds­ty­ver bry­ter seg frem­de­les inn gjen­nom vin­du­er og dø­rer. Men det fin­nes må­ter å stop­pe dem på.
Av Jan Tveita
Publisert 06.03.2007 11:30

 

- Øns­ke­si­tua­sjo­nen for inn­brudds­ty­ver er størst mu­lig ut­byt­te med minst mu­lig mot­stand. Det be­tyr som of­test å bry­te seg inn gjen­nom vin­du­er og dø­rer. Men det er fullt mu­lig å gjø­re det van­ske­li­ge­re for ty­ve­ne å kom­me seg inn, fast­slår Jan Pet­ter Nord­strand i Trio­Ving.

Sik­ring og ut­byt­te

- Er sik­ker­he­ten din dår­lig, er det sto­re sjan­ser for at de kri­mi­nel­le får stort ut­byt­te hos deg. Hol­der du til i et ty­ve­ri­ut­satt om­rå­de og har vært ut­satt for inn­brudd, bør du sna­rest ut­bed­re sik­rin­gen. Ryk­tet sprer seg nem­lig fort i de kri­mi­nel­le mil­jø­ene om at det er en­kelt å stje­le fra deg. I vers­te fall kan det hen­de at ty­ve­ne har med­hjel­pe­re in­nen­fra. Da må du ten­ke over om du kan ha utro tje­ne­re blant dine med­ar­bei­de­re. Har du vek­te­re på ste­det, bør du sør­ge for at de ikke kom­mer til fas­te ti­der. Fas­te ru­ti­ner blant vakt­mann­ska­pe­ne er noe ty­ve­ne mer­ker seg.

Ti til­tak

- Før­s­te bud er å gjø­re lo­ka­le­ne og ver­di­ene van­ske­li­ge­re til­gjen­ge­lig, un­der­stre­ker han. In­ves­ter i so­li­de yt­ter­dø­rer, og bruk FG-god­kjen­te lå­ser. Mon­ter også vin­dus­lå­ser slik at det ikke blir for lett for ty­ve­ne å kom­me seg inn den­ne vei­en. Du kan også bru­ke sik­ker­hets­glass i vin­du­ene. Det­te gjør det van­ske­li­ge­re å bry­te seg inn ved å knu­se glas­set. Opp­be­var all­tid dine mest ver­di­ful­le sa­ker i en god­kjent safe. 

Ad­gangs­kon­troll

- I lø­pet av en ar­beids­dag pas­se­rer gjer­ne man­ge men­nes­ker inn og ut av et bygg. Har du ikke god over­sikt er hvem som kom­mer og går, kan du hel­ler ikke kon­trol­le­re om noen med uær­li­ge hen­sik­ter slip­per usett inn og ut. Nes­te vik­ti­ge skritt er der­for å be­gren­se ad­gan­gen til sår­ba­re de­ler av byg­nin­gen. I prak­sis vil det­te si å in­stal­le­re et sy­stem for ad­gangs­kon­troll. En port­te­le­fon gir deg også bed­re sty­ring med hvem som kom­mer inn. I dag fin­nes det ad­gangs­kon­troll­an­legg på mar­ke­det som har port­te­le­fo­nen in­te­grert i sy­ste­met. Vek­ter­tje­nes­te hind­rer også ty­ve­ne. I byg­nin­ger der fle­re virk­som­he­ter er sam­lo­ka­li­sert, lig­ger for­hol­de­ne til ret­te for å gå sam­men om en fel­les vek­ter­tje­nes­te.

Vi­deo­over­vå­king

- De som er ute i et ulov­lig ærend, er ikke be­geist­ret over å bli iakt­tatt el­ler fil­met. Vi­deo­over­vå­king vir­ker der­for fore­byg­gen­de. Men husk at Da­ta­til­sy­net kre­ver at du mer­ker at lo­ka­le­ne er vi­deo­over­vå­ket, og at du mel­der fra til myn­dig­he­te­ne at du be­nyt­ter slik tek­nisk over­vå­king. Ta hen­syn til kva­li­te­ten når du an­skaf­fer deg vi­deo­over­vå­king. Her er kva­li­tets­for­skjel­le­ne sto­re.

Av­led­ning

- Av­led gjer­nings­menn fra ste­der med ver­di­fullt inn­hold. Det er ikke smart å mer­ke om­rå­der hvor be­sø­ken­de ge­ne­relt ikke skal ha ad­gang. Eks­emp­ler er dø­rer mer­ket med skilt som Au­dio og vi­deo­ut­styr, Forsk­nings­av­de­ling el­ler Ad­gang strengt for­budt. Da vet ty­ve­ne straks hvor de skal gå for å få tak i ver­di­ene de er ute et­ter.

Merk ei­en­de­ler

- Dine mest ver­di­ful­le gjen­stan­der bør du mer­ke slik at de blir van­ske­li­ge å sel­ge. Det fin­nes man­ge uli­ke mer­ke­sy­ste­mer på mar­ke­det, eks­emp­ler er gra­ve­ring og mer­ke­pen­ner med skrift som kan av­le­ses i ul­tra­fio­lett lys.

Lås inn vå­pen og verk­tøy

- For­søk også å be­gren­se ad­gan­gen til ut­styr som kan be­nyt­tes til straff­ba­re hand­lin­ger, som for eks­em­pel verk­tøy, vå­pen el­ler dy­na­mitt. Det gjel­der for øv­rig egne sik­ker­hets­be­stem­mel­ser for opp­be­va­ring av vå­pen og spreng­stoff. Dis­se må du ret­te deg et­ter.

År­våk­ne an­sat­te

- De an­sat­te er din vik­tig­ste res­surs i sik­ker­hets­ar­bei­det. Mo­ti­ver der­for dine med­ar­bei­de­re til å være år­våk­ne og ten­ke sik­ker­het. Alle som opp­da­ger ukjen­te per­so­ner i be­drif­tens lo­ka­ler, bør re­age­re og mel­de fra om det­te. Å hen­ven­de seg di­rek­te til en ukjent per­son er også ef­fek­tivt. Da vet ved­kom­men­de at han el­ler hun er iakt­tatt, og en gjest med uær­li­ge hen­sik­ter li­ker ikke slik opp­merk­som­het.

Ute­om­rå­der

- Du kan også gjø­re mye for å øke opp­da­gel­ses­ri­si­ko­en på ei­en­dom­mens ute­om­rå­der. Har du ut­ven­dig be­lys­ning, kan ikke ty­ven fer­des usett i mør­ket. Be­lys­ning med bevegelsesdetektor er også ef­fek­tivt. Det kan dess­uten være til­rå­de­lig å fjer­ne trær og bus­ker på ei­en­dom­men for å fore­byg­ge inn­brudd. Har du le­veg­ger som ikke er nød­ven­di­ge, og som ty­ver kan skju­le seg bak for å kom­me usett inn og ut? Hva med å set­te opp et gjer­de som le­der bort el­ler be­gren­ser uøns­ket tra­fikk på ei­en­dom­men?

Par­ke­rings­plas­sen

- Opp­ford­re både dine an­sat­te og gjes­ter om å fjer­ne el­ler skju­le at­trak­ti­ve gjen­stan­der fra par­ker­te kjø­re­tøy­er. Lett syn­li­ge do­ku­ment­map­per, lom­me­bø­ker, nøk­ler, mo­bil­te­le­fo­ner, bær­ba­re pc-er, ka­me­ra og mo­bil­te­le­fo­ner er gjen­stan­der en tyv gjer­ne vil slå kloa i.

Ka­ta­stro­fa­le føl­ger

- Kon­se­kven­se­ne av dår­lig sik­ker­het kan bli fa­ta­le for din virk­som­het. Du ri­si­ke­rer at pro­duk­sjo­nen stop­pes, for­sin­kes el­ler blir ska­de­li­den­de på an­net vis som føl­ge av inn­brudd og ty­ve­ri. Du ri­si­ke­rer å tape an­se­el­se og til­lit i mar­ke­det som føl­ge av at vik­ti­ge do­ku­men­ter, verk­tøy og pro­duk­sjons­mid­ler for­svin­ner. I vers­te fall mis­ter du ikke bare uvur­der­li­ge øko­no­mis­ke ver­di­er. Du står også i fare for å mis­te mar­keds­an­de­ler, kon­klu­de­rer Jan Pet­ter Nord­strand.