Du er her

Fengsel og bot etter vold mot vekter

En busspassasjer uten billett tok sats og forsøkte å brøyte seg vei gjennom lenken av vektere som sperret utgangen. Tingretten slår fast at vektere tilhører en «en særskilt utsatt yrkesgruppe», og har nå dømt mannen for vold.
Av Even Rise
Publisert 21.02.2018 19:12

Oslo tingrett er helt klare på at vilkårene for straff etter straffeloven § 286 er oppfylt, noe som betyr at dommerne ser det som straffeskjerpende å utøve vold også mot vektere som gjennom billettkontroll bidrar til å forestå allment tilgjengelig persontransport.

– Etter rettens syn faller den aktuelle handlingen inn i kjerneområdet av det denne bestemmelsen søker å ramme. Det er i dette tilfellet tale om vold som typisk utøves mot denne gruppen i et forsøk på å unngå billettkontroll, hevder tingretten.

Det var i fjor høst at vektere fra Securitas gjennomførte billettkontroll om bord på en buss i Nedre Prinsdals vei i Oslo. Mannen i 30-årene påstår at han hadde billett og at denne må ha falt ned på gulvet, men ut fra levende bilder tatt av bussens sikkerhetskameraer slår Oslo tingrett fast at dette ikke stemmer.

– Videoen viser at tiltalte tar sats og forsøker å brøyte seg vei ut av bussen med venstre skulder, og at han går rett inn i lenken av vektere som blokkerer utgangen. Tiltalte mistet momentum og ble derfor skjøvet tilbake igjen i bussen, slår retten fast.

Oslo tingrett skriver i dommen at dette basketaket resulterte i at mannen tok tak i den fornærmede vekterens nakkekrage da han mistet balansen. Det understrekes at dette ikke karakteriseres som vold i lovens forstand, og at det er sett bort fra nettopp dette.

– Ordlyden «vold» vil etter dagligtale typisk innebære slag eller annen form for slåssing, men rettspraksis tilsier at terskelen skal legges lavere. Fysiske kraftanstrengelser mot andre personer kan dekkes av voldsbegrepet, heter det i dommen.

– Retten ser det slik at tiltaltes forsøk på å brøyte seg forbi vekterne er en slik kraftanstrengelse mot en person for å overvinne en hindring eller motstand.

Tiltaltes forsvarer hevdet under hovedforhandlingen at hans handling var en retorsjonshandling som respons på vekterens provoserende dytting.

– Retten finner for det første at tiltalte ikke har blitt dyttet av vekteren, men at han ble nektet å gå ut. Han ga heller ikke uttrykk for å ha blitt utsatt for en provoserende kroppskrenkelse av vekteren, og retten finner at det ikke er tvil om at tiltalte har forstått at hans handling var uprovosert. Uansett finner retten at tiltaltes forsøk på å komme seg ut av bussen ikke hadde noen sammenheng med et angivelig dytt fra vekteren. Det er derfor uaktuelt i dette tilfellet å vurdere straffritak eller straffnedsettelse som følge av en forutgående provokasjon, slår tingretten fast.

Oslo tingrett har, under sterk tvil, kommet til at en ubetinget fengselsstraff vil være en uforholdsmessig streng reaksjon i dette tilfellet. Voldshandlingen var kun med kroppen og utgjorde slik sett en begrenset fare for noen av de involverte. Fengselsstraffen på 18 dager er derfor gjort betinget. Domfelte må betale en bot på 10.000 kroner, samt 2.000 kroner i saksomkostninger.

Aktuell Sikkerhet skrev for kort tid siden at Oslo tingrett nylig slo fast, også det i en voldssak, at vektere på jobb har behov for et strafferettslig vern.