Du er her

Femårs-jubileum for Designing out crime

Cowi og Næringslivets Sikkerhetsråd har for femte gang gjennomført Designing out crime; konferansen som stadig tiltrekker seg økt deltakelse fra yrkesgrupper uten tradisjon for å inkludere sikkerhetsfaget i sitt virke.
Av Even Rise
Publisert 10.11.2017 14:48

Helhetlig og langsiktig planlegging som metode for å redusere kostnader og treffe mest mulig riktig.

Det var hovedtema på årets Designing out crime. Både NSR-direktør Jack Fischer Eriksen og utviklingsdirektør Birgit Farstad Larsen i Cowi, uttrykte i sine innledninger stor tilfredshet med både antall påmeldte (cirka 60) og sammensetningen blant dem hva gjaldt bransje- og fagtilhørighet.

Den definerte målgruppen for Designing out crime er sikkerhetsansvarlige i kommuner og fylker, sikkerhetsledere i næringslivet, byplanleggere, arkitekter, beredskapsplanleggere og politiansatte.

Kjetil Skogrand åpnet konferansen med å snakke om hvem som gir sikkerhetsråd. Han er i dag seniorkonsulent i Rud Pedersen Public Affairs Company, og har lang erfaring fra forskning, politikk og offentlig forvaltning (se egen faktaboks).

– Å jobbe for styrket sikkerhet er til tider en utakknemlig oppgave. Sikkerhetstiltak oppleves i mange tilfeller som plunder og heft, både av kolleger og folk flest, sier Skogrand – og ramser opp eksempler som adgangskontroll, kjøer og fysiske hindringer. Flere av disse på bekostning av estetikk og funksjonalitet.

– Folk som jobber med sikkerhet er sjelden populære mennesker. I både offentlige og private virksomheter oppfattes ofte sikkerhetslederen som en blanding av Trond-Viggo-vaktmesteren og Roy Narvestad; en slitsom fyr som maser og gnager om stivbeinte regelverk og tiltak som både stjeler tid og penger, sier Skogrand.

Etter å ha vist til et mer alvorlig trusselbilde og en ny generasjon velutdannede sikkerhetseksperter, manet han til ny og kritisk tankegang for hvordan fagfeltet forvaltes – blant annet i form av å integrere sikkerhetsfaget inn i kjernevirksomheten på arbeidsplassen:

– Vi må blant annet jobbe mer sømløst med andre yrkesgrupper, sier han.

Skogrands foredrag bar tittelen «Sikkerhet – hvem gir råd?», og han brakte egne erfaringer fra årets 17.mai-komitéarbeid inn i det. Mangelen på konkrete råd fra politiet, og kun informasjon fra samme etat om at bruk av tyngre kjøretøy til terrorformål kunne være en trussel, ga dem ikke noe valg annet enn å sperre tilførselsveiene til 17.mai-ruten.

I ettertid har Skogrand registrert at politiet er rede til å gi kommunene råd om sikkerhet.

– Det er positivt, men jeg tror det kan være rom for både en utvidelse og en ytterligere formalisering av myndighetenes rådgivningsrolle, sier han, og stiller spørsmål om hvem som bør gi råd på vegne av myndighetene.

– Politiet må åpenbart ha den sentrale rollen. Når politidistriktene trenger veiledning fra sentralt hold, peker pilene mot Politidirektoratet og PST. Det er også mulig å tenke seg at man etablerer et eget sentralt kompetanseorgan for sikkerhetsrådgivning, sier han.

Øvrige foredragsholdere under Designing out crime var næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom, Kari Mette Prestrud og Anne Catherine Gustafsson (begge fra Politidirektoratet), utviklingssjef Kathrine Strøm i Cowi, beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune, Jim Taylor fra UK Fire and Rescue Service, sivilarkitekt Anders Moe i Urban Link, development Officer i UK official police security intitative; secured by design og Richard Flint som er en av Storbritannias mest anerkjente eksperter når det gjelder testing og godkjenning av produkter innen fysisk sikring.

– Designing out crime er en arena hvor vi ikke skal konkludere, men en konferanse der kompetanse, erfaringer og tanker deles, sier Audun Vestli. Han er leder av Senter for risikoreduserende design i Cowi.

Les mer fra Designing out crime i neste papirutgave av Aktuell Sikkerhet.

Faktaboks

Kjetil Skogrand er seniorrådgiver i Rud Pedersen Public Affairs. Han har lang erfaring fra forskning, politikk og offentlig forvaltning. Skogrand har blant annet vært avdelingsdirektør og sjef for Sikkerhetsseksjonen i Justis- og beredskapsdepartementet, seksjonssjef ved Institutt for forsvarsstudier og spesialrådgiver og koordinator for strategisk analyse i Forsvarsdepartementet. Han har også vært statssekretær for Jonas Gahr Støre i Utenriksdepartementet og har ledet regjeringens utvalg for sikkerhet og nedrustning. Skogrand har doktorgrad i moderne historie fra Universitetet i Oslo og mastergrad i internasjonal politikk fra Storbritannia. Han har publisert en rekke bøker og artikler, primært om sikkerhets- og utenrikspolitiske emner. Skogrands interessefelt omfatter blant annet flernasjonalt samarbeid og forhandlinger, strategisk planlegging, beredskap, sikkerhet, krisehåndtering og krisekommunikasjon.